Hétköznapi hősők

Szabályzat

Az Oltalom Karitatív Egyesület olyan személyek közösségeként jött létre, akik lelkiismereti ügyüknek tekintik a lelkileg és szociálisan elhagyott, kiszolgáltatott vagy veszélyeztetett élethelyzetben lévő különféle társadalmi rétegek, csoportok és egyének együtt érző, segítőkész támogatását.

 

Az Oltalom Karitatív Egyesület célja a rászorulók támogatása, valamint a közvélemény figyelmének és szolidaritásának felkeltése.

 

A „Hétköznapi Hősök Projekt” keretén belül az Egyesület a rászorulók életkörülményeit javító, konkrét – egyénekre szabott – célok megvalósítása érdekében szervez adomány-gyűjtést.

A projekt keretében támogatott személyeket, családokat az Egyesület szociális bizottsága választja ki.

Az adományozók eldönthetik, hogy a honlapon szereplő célok közül melyiket tartják leginkább támogatásra érdemesnek, és ennek megvalósításához tetszőleges összeggel járulhatnak hozzá.

A támogatás befizetése minden esetben banki átutalás útján történik, az adott célra összegyűlt támogatás mindenkori összegét az Egyesület a honlapon feltünteti, így megállapítható, hogy mennyi pénz gyűlt már össze, ill. mennyi szükséges még az adott cél megvalósításához.

Amennyiben a cél megvalósításához szükséges összeg összegyűlt, a pénzből a projekt koordinátorai beszerzik a felhívásban szereplő eszközt és átadják a támogatott személy, család részére.

Amennyiben a cél megvalósításához szükséges összeg 90 napon belül nem gyűlik össze, az Egyesület – amennyiben lehetséges –  csökkenti a meghatározott célösszeget, és egy módosított cél megvalósításához további 30 napig végez gyűjtést.   Ha a gyűjtés még mindig eredménytelen, az adományozók által addig felajánlott összeget az Egyesület a Hétköznapi Hősök projekt keretén belül folyamatban lévő többi cél között egyenlő arányban felosztja.

Az Egyesület az adománygyűjtés legteljesebb átláthatóságára törekszik, ezért a célok megvalósulásáról szöveges és képes beszámolót teszünk a honlapon közzé.

A projekt keretén belül támogatott személyek minden esetben hozzájárultak ahhoz, hogy a velük kapcsolatos információk, ill. róluk készült fénykép- és videofelvételek a honlapon megjelenjenek.

Az adománygyűjtésre vonatkozó legfontosabb jogszabályok:

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény

a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII.30) Korm. rendelet

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv.

 

Alapfogalmak:

adomány: az a pénzbeli vagy természetbeni juttatás, amelyet az adományozó az adományozott civil szervezet alapcéljának, illetve közhasznú céljának elérésére ellenszolgáltatás nélkül juttat;

adománygyűjtés: az a forrásteremtési tevékenység, amelyet az adományozott, illetve az általa meghatalmazottak, alapcéljának, illetve közhasznú céljának elérése érdekében folytatnak;

adományozott: az a civil szervezet, amely az adományt alapcéljának, illetve közhasznú céljának megfelelően gyűjti;

civil szervezet: az alapítvány és az egyesület, ide nem értve a pártot és a civil társaságot

A civil szervezet az általa használt tájékoztatási eszközökön keresztül – így különösen honlapján, hírlevélben – ad tájékoztatást működéséről és az adományok felhasználásáról. E tájékoztatás a közhiteles nyilvántartások számára benyújtandó beszámolón túl további ismertetést nyújt.

A civil szervezet éves költségvetési tervét a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján készített beszámoló tartalmi elemeinek megfelelően készíti el.

A civil szervezet szolgáltatásai fenntarthatósága biztosítása érdekében az ésszerű gazdálkodás elve szerint jár el, amely alapján az éves költségvetését úgy tervezi meg, hogy kiadásai és bevételei (adományok és felajánlások, költségvetési támogatások, gazdasági-vállalkozási tevékenységek bevétele, önkéntesek nem pénzbeli hozzájárulása, más bevételek) egyensúlyban legyenek.

 

A civil szervezet gazdálkodása során alapcél szerinti bevétele különösen:

a) a tagdíj

b) az alapítótól kapott befizetés, valamint az alapító által az alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon,

c) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege,

d) a közszolgáltatási szerződés alapján végzett tevékenység ellenértéke,

e) az adomány.

II. Az adománygyűjtés legfontosabb szabályai

Az adományozás önkéntes. Az adománygyűjtés nem járhat mások zavarásával. Zavarásnak minősül különösen az adományozásra való felhívással megkeresett személy kifejezett elutasítása ellenére történő ismételt megkeresése.

Az adományozott köteles tájékoztatni az adományozót az adománygyűjtés céljáról és az ismert adományozót az adomány felhasználását illetően.

Az adomány felhasználása és az erről szóló beszámolás során érvényesülnie kell a nyilvánosság és az átláthatóság feltételeinek. Ennek érdekében az adományozottnak be kell számolnia az adományok felhasználásáról.

Az adományszervezés, adománygyűjtés interneten és telefonos adománygyűjtő számokon keresztül is megvalósítható, ennek során biztosítani szükséges, hogy az adományozott szervezet és az adományszervező azonosítható legyen. Az azonosítás során legalább az adományozott és az adományszervező nevét, székhelyét, valamint – amennyiben ezekkel rendelkezik – telefonos elérhetőségét és webcímét kell megjelölni.

A Hétköznapi Hősök projekt az Oltalom Karitatív Egyesület, mint adományozott alapcéljának – lelkileg és szociálisan elhagyott, kiszolgáltatott vagy veszélyeztetett élethelyzetben lévő különféle társadalmi rétegek, csoportok és egyének támogatása – megvalósítása érdekében jött létre. Az Egyesület a Hétköznapi Hősök projekt megvalósítása érdekében adományszervezőt nem hatalmazott meg, az adománygyűjtés kizárólag a Hétköznapi Hősök honlapon keresztül, a támogatók bankkártyás befizetésével történik.

Az adományozott adatai:

neve: Oltalom Karitatív Egyesület

székhelye: 1086 Budapest, Dankó u. 9.

telefon: +36 1 577 0519, fax: +36 1 577 0517

honlap: www.oltalom.hu

 

Fontos tudnivalók az adományozók részére:

Társasági adóalany adományozókat a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. szerint adókedvezmény illeti meg, amelyhez szükséges adomány-igazolást az adományozó kérésére az Oltalom Karitatív Egyesület kiállítja. Kérjük, hogy ezzel kapcsolatos igényét a honlap adományozási felületén jelezni szíveskedjék.

A Hétköznapi Hősök projekt keretén belül kizárólag a honlapon feltüntetett célok megvalósítása érdekében felajánlott pénzadományt tudjuk elfogadni. Tárgyi adományokat az év minden napján az Egyesület székhelyén tudunk átvenni, az ezzel kapcsolatos információkat az Egyesület honlapján megtalálja.

Az Oltalom Karitatív Egyesület munkáját személyi jövedelemadója 1%-ával is támogathatja, adószámunk: 19010409-1-42.